نوشته:
آله دال فک (از پاسداران گرانقدر فرهنگ ایران)