طنزی تلخ از محمد علی گلی , قوی ترین زلزله تاریخ ایران

سایت نجات پاسارگاد

آيا ميدانيد قويترين زلزله اى كه تا به حال در ايران آمده كدام زلزله و در چه سالى بوده؟ بله درست تشخيص داديد. قويترين زلزله در 22 بهمن سال57 آمد. شدت زلزله به قدرى زياد بود كه هيچ پايگاه زلزله نگار نتوانست آنرا ثبت كند.

در اين زلزله مخوف تمام زير ساخت هاى مملكت با خاك يكسان شد. تمام رود خانه ها خشك شدند و آب اكثر درياچه ها خيلى سريع بخار شد. به طوري كه درياچه اروميه با يك ميليون سال قدمت،ظرف سى سال خشك شد. زاينده رود،رود هيرمند،درياچه بختگان،درياچه هامون،درياچه نيريز، درياچه مهارلو،درياچه پريشان و خيلى ديگر از تالاب ها و درياچه ها و رودها سوختند و خشک شدند.

در اثر اين زلزله زير ساخت هاى معنوى مثل عاطفه، انسانيت، نوعدوستى، وطن پرستى، شرافت و ..... در خطر افتاد. .به طوري كه بسیارانی با خود و به هم بيگانه شدند.

حيوانات هم از اين زلزله جان سالم به در نبردند مثلا يوز پلنگ ايرانى كه سه ميليون سال زاد و ولد كرده بود به ناگاه از بين رفت، پرندگان استثنایی از ایران گریختند، و شیر ایران دست و پایش شکست.

جنگل ها هم در اثر اين زلزله رو به نابودى گذاشتند. اكو سيستم بهم ريخت و بخارات مسموم تحجر تمام فضاى مملكت را پر كرد

زمان زلزله های شدید معمولا چند ثانیه است و با چند ساعت یا چند روز پس لرزه های خفیف. اما زلزله سال 57 ایران چندین سال بود با پس لرزه های شدید که هنوز و همچنان پس از چهل سال ادامه دارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد