در همين رابطه


دست آوردهای "انقلاب" به روایت مکارم شیرازی

* در قبل از انقلاب، اگر یک سخنران در آغاز صحبت های خود کلمه بسم الله را می گفت ما خیلی خوشحال می شدیم، اما اکنون جلسه های رسمی زیادی با قرآن شروع می شود وبرنامه های قرآنی سراسر کشور را فرا گرفته است.

* در قبل از انقلاب حافظ قرآن در کشور محدود بود و از عدد انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کرد اما امروز تنها در یک جلسه بیش از 500 حافظ قرآن حضور دارند.

* متن انقلاب این بود که با تحول سیاسی اجتماعی صورت گرفته در جامعه یک نظام دیکتاتوری به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

* در دوران پیش از پیروزی انقلاب برغم آنکه قرآن در مساجد و ماه رمضان خوانده می شد، در زندگی مردم حضور کافی نداشت و بعد از انقلاب حضور پر رنگی پیدا کرد. / ایرنا


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد