در همين رابطه


واکنش ولایتی به سخنان روحانی: شیمی، پزشکی و مهندسی به خدایی و غیر خدایی تقسیم شوند

علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، امروز در پاسخ حسن روحانی در مورد شکست پروژه اسلامی کردن علوم و ناممکن بودن آن گفت:

"متاسفانه بعد از دارالفنون فرهنگ ما، فرهنگ غربی شد. لذا امروز وقتی می‌ خواهیم دروس جامعه‌ شناسی و روانشناسی و سایر درس‌های علوم انسانی را از فرهنگ غرب دور کنیم کار سختی است. چون با فرهنگ غربی در هم آمیخته است...در حوزه‌های علمیه جایی برای نفوذ فرهنگ بیگانه وجود نداشته است.

حتی در مواردی که نفوذ فرهنگی صورت گرفته توسط بزرگان حوزه علمیه این فرهنگ‌ها طرد شدند...بعضی‌ها [حسن روحانی] می‌ گویند مهندسی و پزشکی اسلامی نداریم. بنده عرض می‌ کنم شیمی، پزشکی، مهندسی به خدایی و غیرخدایی تقسیم می‌ شود زیرا جهانبینی باعث می‌ شود که یک علم خدایی باشد یا مادی.

اگر جهانبینی الهی باشد هر چیزی که بر روی زمین است بر اساس حکمت و تدبر الهی خواهد بود در حالی که در جهانبینی غربی تمام موجودات و مخلوقات بر اساس تصادف بوجود آمده است.

بنابراین تفاوت این دو به ریشه جهانبینی باز می‌ گردد... فرهنگی که ما می‌ گوییم همان چیزی است که مقام معظم رهبری می‌ گوید. چون در مواقعی بعضی‌ها می‌ گویند ما کار فرهنگی کرده‌ایم اما با لهو و لعب کار فرهنگی انجام نمی‌ گیرد...اسلام با موسیقی مخالف نیست. با لهو و لعب و هرزگی مخالف است.

زمانی علم‌آموزی مبدل به تولید علم‌ می‌شود که تفکر دانشجو به فرهنگ اسلامی تغییر پیدا کند".


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد