اطلاعات.نت
 

عباس ميلاني شاه و آمريکا، ايران را به ملاها سپردند


 زندگي و بیوگرافی دکتر عباس ميلاني !؛

حزبها و گروههای گوناگون کمونیستی در ایران ( دهه های 60 و 70 میلادی) چندین شاخه بودند که گاهی با هم اختلاف اساسی داشتند! عباس میلانی خودش میگوید که در دهۀ هفتاد میلادی ، یک مائویست ( کمونیسم چینی با آب و رنگ شیعی ) بوده است که بسیارانی از ما میدانیم که مائویستها با کمونیست حزب توده کمونیست روسی شیعی اختلاف زیادی داشتند (مهدی خانبابا تهرانی هم در آغاز، جزوه جوانان حزب توده بود ولی سپس به مائویستها پیوست و به چین ـ پکن رفت و رادیو پکن بزبا فارسی را راه اندازی کرد ) ولی آیا انسانها میتوانند در برخی دیدگاهها دگرگون شوند یا نه؟ ـ

اگرچه دوران نوجوانی و جوانی انسانها جزوه سالهای جوش خروش است و در قلمرو بیوگرافی و تجربۀ آنهاست که گاهی بسیار تلخ و ننگین در نگاه امروزین ما نمایان میشود ولی آیا ما میتوانیم گذشتۀ انسانها را دستاویز و چماقی برای کوبیدن بر سر آنها قرار گیردیم اگرچه خود پشیمان از گذشتۀ خود باشند؟ ـ

با افسوس بسیار، این کار زشت را جماعتی با ظاهر پهلوی طلب و پهلوی پرست در مورد عباس میلانی که کار پژوهشی میکند و گاهی نقدی بر کارنامۀ محمدرضا شاه دارد، را انجام میدهند ـ همزمان همین گرون بظاهر پهلوی طلب ، اگر کسانی که جزوه حزب توده و همینطور طرفدار مبارزۀ مسلحانه در زمان شاه بوده باشند و امروز زبان ستایش از رژیم پهلوی داشته باشد ، بهیچوجه اشکالی در عملکرد و گذشتۀ ایشان نمی بینند! ـ براستی چرا چنین است؟

آیا هدف ایجاد فرافکنی و یورش به ناخودی و تجلیل از هم کیش نیست؟ ـ

این آدمهای ناآگاه و مرموز بظاهر پهلوی پرست ( که شاید اجیرشده دیگران باشند ) ، حرفهای عباس میلانی را نقد و بررسی نمیکنند بلکه در جا عباس میلانی را به حزب توده حواله میدهند چون میدانند که حزب توده در میان بیشتر ایرانیان از ننگین ترین و بدنام ترین گروههاست ، و با این وسیله میخواهند نقدهای مستند عباس میلانی در مورد محمدرضاشاه را به بیراهه ببرند و ماست مالی کنند در حالیکه نگاه عباس میلانی به محمدرضاشاه از روی دشمنی و کینه و ستیز نیست بلکه نگاهی بسیار عادلانه و گاهی مهربانانه به محمدرضاشاه تلقی میشود زیرا ایشان تلاش میکند که هر دو سوی ماجرا را ببیند ( شاید هم از کاردانی و زیرکی و تجربۀ امروزین اوست که دریافته است نگاه سیاه نمایی را کنار بگذارد و سیاست نعل و میخ را پیشه کند تا هر دو خاکریز را تسخیر کند ) ـ براستی نگاه ایدلوژیک عباس میلانی اهمیتی ندارد چون برهان و گواه و مدرک و دلیل و استدلال و منطق و روش پژوهشی اوست که میتواند ارزشمند باشد یا نباشد ـ یاد بگیریم که نگاه ایدلوژیک خودمان را کمسو کنیم و داوری را بر این پایه ها که سخن از آنها رفت ، بنیان بگذاریم ـ مرسی !؛


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست