در همين رابطه


جلوگیری از برنامه زبان‌اشاره ناشنوایان به دلیل شباهت به «حرکات موزون»

‏از اجرا برنامه به ‎زبان اشاره به دلیل اجرای «حرکات موزون» جلوگیری شد. این در حالی است که ترویج زبان اشاره از مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که ایران از ۱۳۸۸ در آن عضو شده است
شب گذشته در حین اجرای این ترانه همران با "زبان اشاره" به دستور مسئول مربوطه(در پایان فیلم) به دلیل "شباهت" آن با «حرکات موزون»(رقص) از ادامه آن جلوگیری شد!Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد