بت پرستی نکنید!


به خوبی می دانیم که کعبه، جایگاه بت های تازیان بود و تازیان هنگامی که طواف کعبه می کردند (دور بت کده می گشتند) برای شفاعت جویی از بت ها بود. این یکی از رسوم دوران جاهلیت تازیان بود که دقیقا همین رسم وارد اسلام شد.

سه بُت بزرگ در خانه کعبه، العُزی (عُزا) و اللات (لات) و المنات (منات) نام داشتند که هم اکنون بت اللات در گوشه ای از دیوار خانه ی کعبه بصورت سنگ سیاه (حجر الاسود) جای گرفته است. پدر محمد بت اللات (یا الله) را می پرستیده و همانگونه که از نامش پیداست، عبدالله یعنی برده ی بت الله و پیشتر بصورت عبداالات بوده است. همانگونه که می دانید در زبان تازی گاهی ( ه ) و ( ة ) به یکدیگر دگرگون می شوند، بنابراین سنگ سیاه تکه ای از بت الله (اللات) می باشد که از سال ها پیش از تازیان بیابانگرد به یادگار مانده و مسمانان هر ساله برای پرستش بت الله یا لات به سرزمین تازیان می روند و آن را می ستایند، بی آنکه بدانند پروردگار راستین آن چیزی نیست که در صحرای عربستان در پی آن می گردند.

ار آداب و رسوم تازیان دوران جاهلیت این بوده که هر از چند گاهی حیوانات و گاه فرزندان خود را به پای آن بت ها (خدایان دروغین) قربانی می کردند و خون و خونریزی براه می انداختند. همانگونه که می دانید تازیان فرزندان پسر را بیشتر از فرزندان دختر دوست می دارند و نمونه های آشکار آن زنده به گور کردن دختران تازیان دوران جاهلیت، کتک زدن خانم ها، نیم خرد (نصف عقل) داشتن خانم ها به گفته ی تازینامه ( قرآن)، و .... (در صورتی که در ایران ما خانم ها به پادشاهی ایران می رسیدند و در آیین راستین ما ایرانیان (زرتشت) زن و مرد یکسانند. در این هنگام عبدالمطلّب ( برده ی بت مُطلّّّب: پدر بزرگ حضرت محمد) نذر کرده بود که اگر ده فرزند پسر به دنیا بیاورد، یکی از آنان را سر می برد و فدای بت اللات می کند ( !! ) و چون ده پسر به دنیا آورد میانشان رای زد که کدامیک را سر ببرد و رای به نام عبدالله ( پدر حضرت محمد ) در آمد. دست عبدالله را گرفت و به کعبه (بت کده) برد که او را سر ببرد. خانواده ی عبدالمطلب از جایگاه های خود برخاستند و گفتند: یا عبدالمطلب (ای برده ی بت مطلب) ماذا تفعل؟ (چکار می کنی؟)پاسخ داد: او را سر می برم! قریشیان و فرزندان عبدالمطلب گفتند: نباید او را سر ببری ... بنابراین ده شتر به او دادند تا به جای عبدالله سر بریده شود ( تاریخ طبری صفحه ی 796 )

واقعا جای تفکر است!!؟ که حتی پدر پیامبر اسلام هم از قربانیان نجات یافته ی بت های قریش باشد؟!


اما امروز نیز پس از اسلام میلیون ها مسلمان از سراسر دنیا برای چرخیدن به دور این بتخانه (طواف) و پرستش بت الله میلیاردها دلار به صندوق عربستان سعودی می ریزند و در روزگاران قدیم نیز چون امروز، بتخانه ی کعبه (بت کده ی مکعب شکل) درآمد هنگفتی برای متولیان آن می آورده است. شوربختانه کسانی که از این بتکده باز می گردند، افتخار هم می کنند و جشن هم میگیرند!!
ای قوم به حج رفته کجایید؟ ... معشوق همین جاست بیایید... در وادی سرگشته شما در چه هوایید؟

http://www.derafshekaviani.blogspot.com/