به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

 

 

امام باقر فرمود : امام را ده علامت است :

 


1) پاكيزه و ختنه شده متولد شود

 
2) چون بدنيا آيد كف دست بر زمين نهاده . بشهادتين آواز بردارد


3) محتلم نشود


4) چشمش بخوابد ولي قلبش به خواب نرود

 
5) دهن دره و بغل باز كردن ندارد

 
6) از پشت سر مي بيند چنانكه از پيش رو ببيند

.
7) مدفوعش بوي مشك دهد


8) زمين وظيفه دارد آن را ( مدفوع مشك بوي را ) فرو دهد و بپوشاند


9) چون زره رسول خدا را بپوشد به قامتش رسا باشد و چون مرد ديگري بپوشد كوتاه قد

 باشد يا دراز قامت
يك وجب بلند تر بيايد


10) تا زمان وفاتش محدث (حدیث گو) باشد .

نقل از جلد دوم كتاب اصول كافی

 

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست