------------------------ اسلام عربی از آن مردم ايران نيست -----------------------------

اگر کسی بگويد که قرآن با زبان عربی و رسولی عربی زبان برای مردم فارسی زبان نيامده است٫ گروهی کوردل تاريک انديش و تازی پرست و دشمن تاريخ و فرهنگ ايران پرخاش کنان خواهند گفت: چنين سخنانی زشت و دروغ و کفر و ساخته پرداخته صهيونيست جهانی و دشمنان اسلام و شيعه و تازش فرهنگی باختريان است !!!

ولی چه ميتوان کرد که آفتاب هميشه در پس ابر پنهان نمی ماند.

اين درستی تاريخی که ۱۴۰۰ سال است دين فروشان تيره دل برآن نعل و ارائه زده اند٫ پس از سده ها از پس ابرهای سياه اسلام سر بدر آورده و نويددهنده آزادی انديشه ايرانيان در بند روان تيرگان تازی است٫ تا با دانش و بينش و بهره گيری از خرد و آگاهی از دور نمايه قرآن بتواند از زير بار خفت اسلام و شيعه گری رهايی يابد و والايی از دست رفته خود را دوباره باز يابد.

برای اينکه جای کوچکترين دودلی بر جای نماند که قرآن عربی و رسول عربی زبان هيچيک برای ايرانيان نيامده اند و برابر دستورات روشن آمده در کلام الله ٫ هر دو ( قرآن و رسول ) ويژه تازيان است که مردمی عرب زبان ميباشند و ترفند صهيونيست و تازش فرهنگی باختريان هم نيست!

مهرورزيده آيات زير را نه يک بار که صدبار بخوانيد و با قرآن ترجمه به فارسی دکتر الهی قمشه ای برابر کنيد تا بيشتر و بهتر دريابيد که آیت الله های نيرنگ باز به درازای ۱۴۰۰ سال چه بدبختی و سيه روزی بنام اسلام و شيعه گری بروزگار شما و نياکان شما آورده اند و با چه ترفندهايی فرهنگ والا و ديرپای ايرانی را نابود نموده تا فرهنگ بيابانگردان تازی و وحشی را جايگزين آن کرده اند.

اينک اين شما و اين هم آيه های قرآنی تا پس از خواندن به داوری بنشينيد.

۱- اگر ما اين کتاب عربی را بر بعضی مردم عجم نازل ميکرديم و رسول به زبان تازی(عربی) بر پارسيان قرائت ميکرد آنان ايمان نمی آوردند به اين عذر که قرآن به زبان ما نيست ما فهم آن نکرده و اعجاز آن را درک نميکنيم ٫ شما قوم عرب با چه عذر ايمان نمی آوريد؟! سوره بيست و ششم الشعرا آيه های ۱۹۸ ٫ ۱۹۹ .

۲- و اگر ما قرآن را به زبان عجم ميفرستاديم کافران ميگفتند چرا آيات مفصل و روشن به زبان عرب نيامد تا ما قوم عرب ايمان آوريم ٫ ای عجب آيا کتاب عجمی بر رسول و امت عرب نازل ميشود؟! سوره چهل و يکم فصلت السجده آيه ۴۴ .

۳- و چنين قرآنی فصيح عربی را ما به تو وحی کرديم تا مردم شهر مکه و هر که در اطراف اوست از خدا بترسانی و هم از سختی روز بزرگ قيامت... سوره چهل و دوم الشوری آيه ۷

۴- ...... ما بر هر قومی شريعت و طريقه ای مقرر داشتيم و اگر خدا بمشيت ازلی ميخواست همه را يک امت ميگردانيد و ليکن اين نکرد.... سوره پنجم المائده آيه ۴۸

۵- ما هيچ رسولی در ميان قومی نفرستاديم مگر بزبان آن قوم... سوره چهاردهم ابراهيم آيه ۴

۶- ( و ای رسول بگو ) من مامورم که منحصرا خدای اين بلد مکه معظمه را که بيت الله الحرامش قرار داده اند پرستش کنم... سوره بيست و هفتم النمل آيه ۹۲

با نگرشی ساده بر دورنمای آيه های بالا جای هيچ گونه دودلی بر جای نميماند که اسلام عربی و قرآن عربی و رسول عربی از آن مردم ايران نيست و آنرا با زور شمشير و نيرنگ بگردن مردم ايران نهاده اند.

اگر آيه های قرآن درست باشند پس آيت الله ها و تازی پرستان دروغ ميگويند و اگر اين چهارپايان( آيت الله ها و مرده پرستان ) درست ميگويند پس الله و قرآن دروغ ميگويند.

داوری پس از رايزنی با خرد با خواننده است.

منبع